Algemene voorwaarden

Download / Print PDF
Algemene Voorwaarden WLS Products B.V.


ALGEMENE VOORWAARDEN WLS Products

KVK nr 18082785

Mechelenstraat 3

5144 EA Waalwijk

+31 162 851 088 (voor productinformatie, webshop en administratie)

+31 416 684 800 (voor afleveringen en vragen over de verzendstatus van uw pakket)

info@wlsproducts.nl

 

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

2.   Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.

3.   Dag: kalenderdag.

4.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5.   Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

6.   Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

7.   Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

8.   Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

2.    Algemeen

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2.   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

3.   Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

4.   In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

3.    Ontbindingsrecht

1.   Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.

2.   Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

3.   Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

4.   Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

5.   In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

6.   Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.

7.   Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

 

4.    Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

a.   die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b.  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c.   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d.  die snel kunnen bederven of verouderen;

e.   waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;

 

5.    Levering

1.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.

2.   De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

3.   Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

4.   Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

 

6.    Garanties en Conformiteit

1.   Webwinkel biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten of diensten.

2.   Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.

3.   Voor zover webwinkel informatie en educatie levert, biedt webwinkel geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van consument.

4.   Consument moet altijd medisch advies inwinnen althans ingewonnen medische adviezen volgen en zal het advies van webwinkel niet in de plaats kunnen stellen van medisch advies.

 

7.    Aansprakelijkheid

1.   Webwinkel kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

2.   De aansprakelijkheid van webwinkel is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat webwinkel voor de dienst of het product heeft ontvangen.

3.   Webwinkel is niet aansprakelijk voor aankopen die consument bij een derde doet, ook niet wanneer consument op deze derde is gewezen via een (affiliate) link op de website van webwinkel.

4.   Webwinkel is niet aansprakelijk voor enige informatie die versterkt is door derden of voor de schade als gevolg van die informatie.

5.   Webwinkel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat webwinkel is uitgegaan van door of vanwege consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.   Webwinkel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door consument.

7.   Webwinkel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van consument, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door webwinkel.

8.   Webwinkel heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van consument ongedaan te maken.

9.   Consument vrijwaart webwinkel tegen en stelt webwinkel schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

10.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van webwinkel.

 

8.    Klachten en Geschillen

1.  Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.

3.  Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

4.  Webwinkel wijst consument op de mogelijkheid om, indien webwinkel en consument niet samen een oplossing bereiken, een klacht via ODR van Europese Commissie in te dienen via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

 

 

 Opgemaakt december 2016

  Geleverd in 1-3 dagen

  Ervaringsdeskundig team

  Altijd een eerlijk en betrouwbaar advies